TUR­SKA SA SIMONOM REEVEOM

DOKUMENTARNI FILM HTV 2 22:27

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

U gor­ju To­ro­su Si­mon od­sje­da kod po­to­ma­ka iz­vor­nih Tu­ra­ka, no­ma­da poz­na­tih pod ime­nom Ju­ru­ci, či­ji ži­vot­ni stil ugro­ža­va­ju su­vre­me­ni svi­jet i sve kon­zer­va­tiv­ni­ja is­lam­ska vla­da. Oni ni­su je­di­na ma­nji­na ko­ja se ne sla­že s tur­skim vlas­ti­ma. Si­mon će iz pr­ve ru­ke vi­dje­ti ra­zor­ne po­s­lje­di­ce su­ko­ba u kur­d­skoj re­gi­ji Tur­ske. U po­dru­čju gdje vla­da dr­ži u pri­tvo­ru stra­ne no­vi­na­re Si­mon će sni­mi­ti po­s­lje­di­ce obra­ču­na s kur­d­skim mi­li­tan­ti­ma - sve­op­će uni­šte­nje po­vi­jes­nog cen­tra jed­nog od naj­sta­ri­jih tur­skih gra­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.