TKO PRE­ŽI­VI, PRIČAT ĆE

FILM RTL 22:25

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Rad­nja ove ur­ne­bes­ne ko­me­di­je odvi­ja se 1882. go­di­ne u Ari­zo­ni, Al­bert, far­mer bez sa­mo­po­uz­da­nja, gu­bi svo­ju vo­lje­nu dje­voj­ku pov­la­če­njem iz dvo­bo­ja. Ubr­zo su­sre­će za­nos­nu An­nu, te ot­kri­va svo­ju hra­brost i pu­ni po­ten­ci­jal kad An­nin muž, poz­na­ti kri­mi­na­lac, naj­a­vi svoj do­la­zak. Autor us­pješ­ni­ce “Ted” vo­di nas na Div­lji za­pad u svom do­bro pre­poz­nat­lji­vom sti­lu.

ŽANR: VES­TERN KO­ME­DI­JA, 2014., SAD RE­ŽI­JA: SETH MAC­FAR­LA­NE ULO­GE: LI­AM NE­ESON

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.