FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SUBOTA, 12. 1. PROGRAM - -

HBO

07:05 Mo­ja laž­na že­na 09:00 Na ru­bu bu­duć­nos­ti 10:55 Li­ga prav­de 12:55 Po­ru­ka za te­be 14:45 Ma­ri­gold Ho­tel 16:50 Pa­riz mo­že če­ka­ti 18:25 Ote­te 20:00 Bor­ba spo­lo­va 22:00 Li­ga prav­de 00:00 Pod­muk­lo: Po­s­ljed­nji ključ 01:40 Zlo­čes­ti deč­ki

HBO 2

07:50 Slon­ko­va avan­tu­ra 09:00 Krš i lom 10:40 Na­bor u vre­me­nu 12:30 Praš­či­će­va avan­tu­ra 13:45 Mur­ja­ci s klu­pe 15:35 Pljač­ka usred ura­ga­na 17:20 U kra­ljev­s­tvu div­ljih stvo­re­nja 19:00 Osvet­ni­ci: Rat be­sko­nač­nos­ti 21:30 Vu­ko­vi pred vra­ti­ma 22:45 Ray Do­no­van VI 23:45 Cr­no je­ze­ro II

CINESTAR TV

09:40 Psst…ni­ko­me ni ri­je­či! 11:35 Ka­pe­tan Sab­ljo­zu­bi: Pus­to­lo­vi­na na se­dam mo­ra 13:25 Za lju­bav ne­ma li­je­ka 15:25 Ame­lie 17:35 Dr­vo ži­vo­ta 20:05 Put­ni­ci 21:50 Ame­ri­can Ul­tra 23:40 Bez za­ko­na 01:50 Taxi Bro­ok­lyn

FOX CRIME

13:10 Dvo­jac 14:10 Odjel za is­tra­ge 15:10 Gran­t­c­hes­ter 16:15 Otac Brown 17:10 Privatni de­tek­ti­vi 18:10 Ro­sewo­od 19:55 Dvo­jac 21:00 Agat­ha Ra­isin 22:00 Laž­na zastava 23:00 Tran­s­por­ter

CINEMAX

07:55 God­zil­la 10:00 Skri­ve­na lje­po­ta 11:40 Adolf umjet­nik 12:10 Is­tje­ri­va­či du­ho­va 13:55 Nes­ta­nak Sid­neyja Hal­la 16:00 Pri­ča 17:55 God­zil­la 20:00 Kob­na noć 21:00 300: Us­pon car­stva 22:45 Le­gi­ja 00:25 Po­ro­ro­ca

FOX LIFE

10:15 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 12:00 Opet ti 14:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 15:15 Frag­men­ti ži­vo­ta 16:10 To smo mi 17:05 Ruž­na Bet­ty 19:00 Ško­la za pa­ro­ve 20:00 Opas­ne dje­voj­ke 22:00 Ri­ver­da­le 22:55 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 00:45 Ruž­na Bet­ty

PICKBOX TV

11:05 Bo­žić­no kr­sta­re­nje 12:35 Gra­dić na oba­li mo­ra 14:10 Muž za Bo­žić 15:35 Osve­ta u štik­la­ma 17:05 Bo­žić­ni ko­la­či­ći 18:35 Snježna mla­den­ka 20:00 Bo­žić ovis­ni­ce o ci­pe­la­ma 21:30 Prin­ce­za za Bo­žić 23:00 Re­vo­lu­ci­ja

TV 1000

06:05 Ka­kav otac ta­kav sin

07:45 Ne­ka dru­ga lju­bav 09:30 Slu­čaj­ni svje­dok 10:55 Ta­ta u ak­ci­ji 12:25 Bi­jes pod kon­tro­lom 14:10 Ace Ven­tu­ra: Ša­ša­vi de­tek­tiv 15:35 Ne­vje­ro­jat­ni Hulk 17:25 Div­lja ri­je­ka 19:15 Mam­ma Mia!

21:00 Ra­zve­di me, za­ve­di me 22:35 Za­pra­vo lju­bav 00:45 Noć glu­pih mr­tva­ca

KI­NO TV

06:00 Samo gle­daj 08:00 Strah u šumi 10:00 Spa­si­ti du­ha 12:00 Otok iz­gub­lje­nih du­ša 14:00 Div­lje fan­ta­zi­je

16:00 Iz­gub­lje­na u Pa­ri­zu

18:00 Do­vi­đe­nja Nje­mač­ka 20:15 Ame­ri­ka­nac 22:05 150 mi­li­gra­ma 00:15 9/11

02:00 Do­vi­đe­nja Nje­mač­ka

FILM TV 100021:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.