DOKUMENTARNI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SUBOTA, 12. 1. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

11:10 Vi­še od ma­gi­je s DMCjem 12:00 Zna­nost glu­pog

14:05 In­ter­net iz­nu­tra: 50 go­di­na umre­že­nog ži­vo­ta 16:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća

18:00 Ja­pan: Iz­me­đu tla i ne­ba

19:00 Mars: Unu­tar Spa­ceX-a 20:00 Ži­vot u sve­mi­ru 21:00 ISS 24/7 Na sve­mir­skoj pos­ta­ji 22:00 Mars 23:55 ISS 24/7 Na sve­mir­skoj pos­ta­ji

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

08:45 Mor­ski pas pro­tiv gra­be­ž­ljiv­ca 09:30 Naj­s­mr­to­nos­ni­je svjet­ske ži­vo­ti­nje 2 13:45 Naj­s­mr­to­nos­ni­je ži­vo­ti­nje svi­je­ta 18:00 Afrič­ki lov­ci 19:45 Pe­ca­nje ču­do­vi­šta 3 20:40 Afrič­ki lov­ci 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 00:15 Naj­s­mr­to­nos­ni­je svjet­ske ži­vo­ti­nje 2

DOKU TV

10:00 Su­per­ta­te pri­ro­de 11:00 Ve­li­čans­tve­ne Al­pe 12:00 Cr­no tr­ži­šte 13:00 Cr­no tr­ži­šte 14:00 Hi­tler 15:00 Hi­tler 16:00

Sport­ski de­tek­ti­vi 17:00

Sport­ski de­tek­ti­vi 18:00

Su­per­ta­te pri­ro­de 19:00

Ve­li­čans­tve­ne Al­pe

20:00 Sve o mo­di 21:00

Taj slat­ki film

FILM HTV 122:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.