FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK, 14. 1. PROGRAM - -

HBO

12:10 Ne­be­sa 13:45 Dis­neyje­vi krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi II 14:20 Nit­ko ni­je sa­vr­šen 16:00 Mjes­to ti­ši­ne 17:30 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XVI 18:00 Čo­vjek že­ljez­nog sr­ca 20:00 Pra­vi de­tek­tiv III 21:00 Pra­vi de­tek­tiv III 22:00 Ge­os­torm 23:50 Laj­kaj, di­je­li, prati

HBO 2

07:35 Eins­te­in i Ed­din­g­ton 09:10 1945. 11:05 Evo­lu­ci­ja 12:50 Ve­če­ra pet­kom II 13:15 Dur­rel­lo­vi II 14:05 Pri­si­la na brak 15:55 Me­ri­da Hra­bra 17:30 Moj sli­je­pi brat 19:00 Bi­jeg iz Dan­ne­mo­re 20:00 Ray Do­no­van VI 21:05 Zmij­ske oči 22:45 Stri­ke 23:50 Pra­vi de­tek­tiv II 00:55 Pra­vi de­tek­tiv II

CINESTAR TV

09:00 Kći mog še­fa 10:50 Obi­telj Pe­eples 12:40 Mud 15:00 Ne­do­dir­lji­vi 17:05 As­te­rix i velika bit­ka 18:40 Cr­ve­ni Ba­ron 21:00 Nje­gov zlo­čes­ti ve­selj­ko 22:40 Taxi Bro­ok­lyn 23:30 The Ru­naways 01:30 Bi­je­li pi­je­sak

FOX CRIME

14:25 Eki­pa za oče­vid 15:20 Eki­pa za oče­vid 16:10 Ca­in 17:15 Bez tra­ga 18:15 Las Ve­gas 20:05 Ni­jan­se pla­ve 21:00 Ins­tin­kt 22:00 Laž­na zastava 22:55 Sher­lock i Wat­son 23:50 Bez tra­ga

CINEMAX

06:00 Ni na ne­bu, ni na zem­lji 07:50 Dim 09:45 U div­lji­ni

12:10 Spi­der-Man: Povratak ku­ći 14:20 Rat svje­to­va 16:20 Dim 18:15 Sum­nja

20:00 Spy Kids 2: Otok iz­gub­lje­nih sno­va 21:40 Gan­g­s­ter

23:50 Kill Bill vol 1.

FOX LIFE

11:05 Mla­đa 11:55 Opet ti 13:50 Pre­va­ran­ti 14:45 Ot­kri­va­nje sti­la 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Mla­đa 17:05 Mi­ke i Mol­ly 18:00 Ku­ća­ni­ce 20:00 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce 21:00 Za na­rod 22:00 Dru­gi po­ku­šaj 22:55 Mla­đa 23:50 Mi­ke i Mol­ly

PICKBOX TV

14:50 Crvena kraljica 15:45 Na pra­gu sla­ve 16:25 Skan­dal

17:10 Gra­dić na oba­li mo­ra

17:55 Osve­ta u štik­la­ma

18:45 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 19:30 Skan­dal 20:15 Osve­ta u štik­la­ma 21:05 Znam tko si 22:15 Soba s po­gle­dom

TV 1000

06:40 Ni­ti vi­dim, ni­ti ču­jem 08:20 Enid 09:45 Is­ti­na o lju­ba­vi 11:15 Wic­ker Park 13:05 Div­lja ri­je­ka 14:55

Bun­tov­ni­ca u in­ter­na­tu 16:30 Ta­ta u ak­ci­ji 18:00 Ace Ven­tu­ra: Ša­ša­vi de­tek­tiv 19:25

Ace Ven­tu­ra 2: Kad pri­ro­da zo­ve 21:00 La­ž­lji­vac 22:25

Ovo ni­je opet is­ti film 00:05

Tko bi se udao za Bar­ryja?

KI­NO TV

06:00 Gos­po­dar ži­vo­ta i smr­ti 08:00 Lyn­don B. Joh­n­son 10:00 Naš brat idi­ot 12:00

Ne­iz­vjes­na bit­ka 14:00 Pus­to­lo­vi 16:00 Iz­gub­lje­no i na­đe­no 18:00 Slat­ki sno­vi 20:15 Tre­nut­na smrt 21:45

120 ot­ku­ca­ja u mi­nu­ti 00:10

No­vos­ti s pla­ne­te Mars

FILM CINESTAR TV18:40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.