DOKUMENTARNI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJAK, 14. 1. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

12:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 12:50 Se­kun­de do ka­tas­tro­fe 13:45 Za­go­net­ni do­sjei 14:05 Na­cis­tič­ke me­ga­gra­đe­vi­ne 15:00 Svih 360° 17:00 Is­tra­ži­vač 19:00 Ja­pan: Iz­me­đu tla i ne­ba 20:00 Pri­mi­tiv­no pre­živ­lja­va­nje 21:00 Opa­ka tu­na: Sje­ver pro­tiv ju­ga 22:00

Pri­mi­tiv­no pre­živ­lja­va­nje 23:00

Osi­gu­ra­nje u zrač­noj lu­ci: Pe­ru

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

16:15 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Naj­ve­ći svjet­ski ubo­ji­ce 18:00 Ro­đe­ni u Afri­ci 18:55 Čo­vjek i div­lji­na 19:45 Pe­ca­nje ču­do­vi­šta 3 20:40 Ro­đe­ni u Afri­ci 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar­ka iz Yu­ko­na - kom­pi­la­ci­je 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca

DOKU TV

12:00 Kraj me­mo­ri­je 13:00 Re­kons­truk­ci­ja ra­ja, ame­rič­ka pri­ča 14:00 Dje­voj­ka ko­ja či­ni ču­da 15:00 Ži­vot u na­ma 16:00 Vr­hun­ski di­zajn u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji s8 17:00 Taj­ne umjet­ni­ka 18:00 Put oko svi­je­ta na 80 na­či­na

19:00 U pla­vet­ni­lu An­tar­k­ti­ke 20:00 Ču­vaj se su­sje­da

21:00 Svi­jet u sje­ni

SPORT RTL17:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.