MO­JA OSRAMOĆENA KĆI

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 15. 1. PROGRAM - -

Peyton Har­ris ima osam­na­est go­di­na, us­pje­la se upi­sa­ti na že­lje­ni ko­ledž, ima ro­di­te­lje s ko­ji­ma se do­bro sla­že i naj­bo­lju pri­ja­te­lji­cu još od dje­tinj­stva. Sve je sa­vr­še­no do jed­nog tre­nut­ka neo­prez­nos­ti. Jed­ne ve­če­ri sa­ma je se­be fo­to­gra­fi­ra­la mo­bi­te­lom, samo u ga­ći­ca­majt. Dan pos­li­je, nje­zi­ne su fo­to­gra­fi­je osva­nu­le na in­ter­ne­tu.

ŽANR: TRI­LER, 2016., SAD RE­ŽI­JA: MO­NI­KA MITCHELL ULO­GE: ELI­SA­BETH RÖHM ★ ★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.