PREDIGRA ZA BRAK

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 15. 1. PROGRAM - -

Kao de­se­to­go­diš­nji dje­čak Chuck je od­bio po­lju­bi­ti dje­voj­ku ko­ja zbog to­ga ba­ca prok­let­stvo na nje­ga ko­je ga prati i sada kad je odras­tao. Chuck je sada u svo­jim tri­de­se­ti­ma, us­pje­šan je zu­bar, no ima ve­li­ki pro­blem ka­da su u pi­ta­nju od­no­si sa že­na­ma. Na­ime on ne mo­že re­ći dje­voj­ka­ma da ih vo­li jer ga to uvi­jek do­vo­de do pre­ki­da ve­ze.

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2007., SAD RE­ŽI­JA: MARK HELFRICH ULO­GE: JESSICA ALBA ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.