RUKOMET SP: ŠPA­NJOL­SKA - HR­VAT­SKA

PRE­PO­RU­KA DANA RTL 20:20

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Hr­vat­ska će u če­t­vr­tak 17. si­ječ­nja u ve­čer­njem ter­mi­nu odi­gra­ti i svo­ju po­s­ljed­nju utak­mi­cu pr­ve grup­ne fa­ze Svjet­skog ru­ko­met­nog pr­vens­tva u Nje­mač­koj i Dan­skoj. Zad­nji susret igrat će s ak­tu­al­nim europ­skim pr­va­kom, Špa­njol­ci­ma, ko­ji će pre­dvo­đe­ni svo­jim zvi­jez­da­ma Alexom Duj­she­ba­evom i Fer­ra­nom So­le­om, ko­ji je za­sjao na Europ­skom pr­vens­tvu u Hr­vat­skoj, po­ku­ša­ti ski­nu­ti i naj­ve­ći skalp svo­je gru­pe, Ka­ubo­je Li­na Čer­va­ra. Duj­she­ba­ev se pro­tek­lih se­zo­na ra­zvio u jed­nog od naj­bo­ljih europ­skih šu­te­ra te po­ka­zu­je ka­ko bi kva­li­te­tom mo­žda mo­gao i do­se­ći oca, le­gen­dar­nog biv­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca Špa­njol­ske Ta­lan­ta Duj­she­ba­eva, ko­ji je za re­pre­zen­ta­ci­je Ru­si­je i Špa­njol­ske za­bio pre­ko 1200 go­lo­va u ka­ri­je­ri. Čer­va­ra bi pak do utak­mi­ce sa Špa­njol­skom mo­gao i obra­do­va­ti povratak jed­nog od važ­ni­jih obram­be­nih igra­ča Hr­vat­ske, Le­ona Šuš­nje, ko­ji bi se u slu­ča­ju pri­je­vre­me­nog opo­rav­ka od oz­lje­de vra­tio u sas­tav u ko­jem ga je za­sad za­mi­je­nio Ha­lil Ja­ga­njac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.