ROCK KRALJICA

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 17. 1. PROGRAM - -

Stre­ep glu­mi Ric­ky – gi­ta­ris­ti­cu he­ro­inu ko­ja se odrek­la sve­ga ka­ko bi os­tva­ri­la svoj san o ro­ker­skoj sla­vi, ali ko­ja se sada vra­ća ku­ći ka­ko bi po­ku­ša­la is­pra­vi­ti svo­je od­no­se s vlas­ti­tom obi­te­lji. Uz Stre­ep u fil­mu se u os­ta­lim ulo­ga­ma po­jav­lju­ju Ma­mie Gum­mer kao nje­zi­na kćer­ka (ona je ujed­no i pra­va kćer­ka Meryl Stre­ep u stvar­nom ži­vo­tu)...

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2015., SAD RE­ŽI­JA: JONATHAN DEMME ULO­GE: MERYL STRE­EP ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.