DO­BRI LJU­DI

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 17. 1. PROGRAM - -

Ka­te Hud­son i Ja­mes Fran­co sre­tan su par ko­ji ži­vi mir­nim ži­vo­tom. Je­di­ni pro­blem pred­stav­lja im ne­dos­ta­tak nov­ca ka­ko za sva­kod­ne­van ži­vot ta­ko i za kup­nju sta­na. Ka­da pro­na­đu mr­tvo tijelo su­sje­da i uz nje­ga ve­li­ku ko­li­či­nu go­to­vi­ne, ne­će mo­ći odo­lje­ti is­ku­še­nju ko­je ih mo­že do­ves­ti do os­tva­re­nja svih nji­ho­vih sno­va.

ŽANR: TRI­LER, 2014., SAD, VB RE­ŽI­JA: HENRIK RU­BEN GENZ ULO­GE: J. FRAN­CO ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.