GORSKI LI­JEČ­NIK

Je­di­ni spas za Ali­ne i Fin­na je pre­sa­đi­va­nje je­tre vlas­ti­ta oca, ali on mo­ra bi­ra­ti ko­jem dje­te­tu će pok­lo­ni­ti dio je­tre i spa­si­ti ži­vot

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Sa­mo­hra­nu maj­ku Ka­tju We­iss mu­če gla­vo­bo­lja i utr­nu­lost ru­ku. Se­bas­ti­an Lec­h­ner, ko­ji bo­lu­je od As­per­ge­ro­va sin­dro­ma, a za ko­je­ga Ka­tja re­do­vi­to obav­lja ma­nje kup­nje, ša­lje je li­ječ­ni­ku ko­ji ot­kri­va cis­tu u gla­vi.

Hans Gru­ber je na­pet ot­kad zna da je Su­san­ne u ve­zi s Ti­mom. Kad shva­ti da taj mjer­nik pro­vo­di sve vi­še vre­me­na s nje­go­vom kće­ri Sop­hi­jom, hva­ta ga bi­jes.

UTORAK SRI­JE­DA

Sre­ća u ne­sre­ći za Mar­ti­na Gru­be­ra. Iako ga je Lu­kas ostavio te­ško oz­li­je­đe­na na­kon pa­da na pla­ni­ni, us­pi­ju ga pro­na­ći za­hva­lju­ju­ći An­ne i nje­zi­noj po­du­zet­nos­ti.

Je­di­na na­da za spas Ali­ne i Fin­na För­ste­ra pre­sa­đi­va­nje je je­tre. Je­di­no otac Daniel do­la­zi u ob­zir kao da­ro­va­telj, ali pos­to­ji pro­blem. Dio mo­že da­ti samo jed­nom od svo­je dvo­je dje­ce.

Na­kon ne­dav­nih do­ga­đa­ja Mar­tin bi tre­bao mal­ko us­po­ri­ti, no ni­ka­ko da se opus­ti. Obi­telj ga upor­no na­go­va­ra da se šte­di pa Mar­tin, ali samo pri­vre­me­no, pris­ta­je do­se­li­ti se na ima­nje. No i da­lje pre­da­no ra­di.

ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.