IMPERIJ

Ma­ria Mar­ta i Jo­ao Lu­cas po­ku­ša­va­ju ot­kri­ti tko je od­go­vo­ran za laž­ni DNK na­laz

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Jo­se Al­fre­do po­zo­ve Cris­ti­nu na ru­čak. Ma­ria Isis go­vo­ri ro­di­te­lji­ma da je Lu­cas do­šao k njoj, a Teo obja­vi vi­jest o Jo­seu Al­fre­du i Cris­ti­ni, na što se Ma­ria Mar­ta na­lju­ti. Fer­nan­do ne vje­ru­je da je Cris­ti­na pris­ta­la na DNK pre­tra­gu s Jo­se­om Al­fre­dom.

Ma­ria Mar­ta i Jo­ao Lu­cas pri­je­te Teu ka­ko bi doz­na­li tko je do­nio laž­ni DNK na­laz. Tu­ane mo­li Eli­val­da da joj po­mog­ne. Isma­el ka­že Jo­seu Pe­dru i Ma­ri­ji Cla­ri gdje su im ro­di­te­lji. Jo­se Al­fre­do se po­sva­đa s Co­rom.

Co­ra i Fer­nan­do po­ku­ša­ju spri­je­či­ti Vi­cen­te­ov ula­zak u Cris­ti­ni­nu ku­ću. Ma­ria Mar­ta i Ma­uri­lio se su­sret­nu u En­ri­co­vu res­to­ra­nu, na­kon če­ga se Ma­ria Mar­ta za­ni­ma za nje­ga. En­ri­co se iz­ne­na­di kad je ugle­da s mu­škar­cem. Vi­cen­te i Cris­ti­na pro­ve­du noć sku­pa. Jo­se Al­fre­do od­lu­či da ne­će spa­va­ti s Ma­ri­jom Isis.

Ma­ria Mar­ta pro­vo­ci­ra ko­men­da­to­ra i ka­že mu da ima lju­bav­ni­ka. Na­kon to­ga ka­že dje­ci da Jo­se Al­fre­do ima lju­bav­ni­cu, ali da i ona ima pra­vo na lju­bav­ni­ka. Ma­uri­lio po­ša­lje cvi­je­će Ma­ri­ji Mar­ti.

UTORAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.