RAT RU­ŽA

Dži­han se na kra­ju us­pi­je iz­vu­ći od od­la­ska u umo­bol­ni­cu

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Saz­nav­ši straš­nu is­ti­nu, Gul­ru os­tav­lja sr­ce i du­šu po stra­ni te se pre­pu­šta ve­li­kom bi­je­su. Taj je bi­jes na­vo­di da se vjen­ča s Dži­ha­nom.

Gul­ru­ino i Dži­ha­no­vo šo­kant­no vjen­ča­nje uni­šti Ome­ra i Gul­fem. Omer saz­na­je pra­vi raz­log tog vjen­ča­nja i spre­man je su­oči­ti se s Gul­ru. Gul­fem je do­ži­vje­la naj­ve­ći po­raz u ži­vo­tu i gu­bi tlo pod no­ga­ma.

U ku­ći vla­da pot­pu­no lu­di­lo. Gul­fem se pr­vi put u ži­vo­tu osje­ća bes­po­moć­no. Na pra­gu je da iz­gu­bi rat ko­ji je mis­li­la da je do­bi­la. Od­lu­ču­je se na ne­mi­lo­sr­dan i opa­san ko­rak. Vi­la Si­pa­hi pos­ta­la je boj­no po­lje ko­je će ima­ti ne­iz­bri­si­ve tra­go­ve.

UTORAK SRI­JE­DA ČE­T­VR­TAK

Omer za­da­je po­s­ljed­nji uda­rac, a Dži­han us­pi­je­va iz­bjeg­nu­ti da ga smjes­te u umo­bol­ni­cu. Gul­fem osje­ća go­rak okus dru­gog po­ra­za, a ru­že se od­lu­ču­ju sas­ta­ti ka­ko bi sklo­pi­le dogovor o bra­ku.

Me­đu­tim, Mert ne mo­že pro­ba­vi­ti Gul­ru­in brak. Upa­da u vi­lu i u toj no­ći stra­ve mi­je­nja ti­jek ra­ta iz­me­đu Gul­fem i Gul­ru.

PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.