CANAN ERGÜDER NA­KON 14 GO­DI­NA ŠTO JE ŽI­VJE­LA U SAD-U VRA­TI­LA SE GLUMITI U TURSKU

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Ni­je Hol­lywo­od za me­ne i, vje­ruj­te mi, ni­je ono ka­ko se pred­stav­lja vanj­skom svi­je­tu, pu­no je go­re, rek­la je Canan Ergüder (41). Tur­ska glu­mi­ca, ko­ju gle­da­mo u se­ri­ji “Rat ru­ža”, od­se­li­la se u Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve čim je pos­ta­la pu­no­ljet­na, upi­sa­la je glu­mač­ku aka­de­mi­ju i po­ku­ša­la pro­na­ći po­sao. - Na­kon 14 go­di­na shva­ti­la sam da za me­ne ta­mo ne­ma mjes­ta - rek­la je. Vra­ti­la se u Tursku gdje je us­pje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.