Zden­ka Ko­va­či­ček spre­mi­la je ‘fr­ku’

Na­ša rock i jazz di­va već šez­de­set go­di­na za­bav­lja svo­je obo­ža­va­te­lje, a u sklo­pu tur­ne­je sti­že u ma­lu dvo­ra­nu za­dar­skog HNK u pe­tak, 11. si­ječ­nja

24sata - Cafe 24 - - KULTURA -

Adre­na­lin ko­ji imam na po­zor­ni­ci dr­ži me u for­mi. Važ­na je samo pu­bli­ka, a na sve bolj­ke za­bo­ra­vim. To tra­je ba­rem 24 sa­ta, a pos­li­je poč­nu gr­če­vi u no­ga­ma, rek­la je Zden­ka Ko­va­či­ček (74). Na­ša rock i jazz di­va svo­jim gla­som već 60 go­di­na za­bav­lja obo­ža­va­te­lje tak­vog ti­pa glaz­be, a slje­de­ći nas­tup je re­zer­vi­ran za 11. si­ječ­nja u Za­dru.

- Rock je mo­je shva­ća­nje ži­vo­ta, jazz je mo­ja strast, a ka­za­li­šte mo­ja velika lju­bav - objas­ni­la je pje­va­či­ca.

Se­be sma­tra fe­mi­nis­ti­com jer se uvi­jek i bez za­dr­ške, ka­že, bo­ri­la za ono što joj pri­pa­da.

- Ako si u si­tu­aci­ji da ne­maš mu­ža, kao ja po­s­ljed­njih 40 go­di­na, on­da si pri­si­ljen sna­la­zi­ti se i od­go­ji­ti sam di­je­te. Sa­ma sam na­la­zi­la pos­lo­ve. Ni­je mi bi­lo la­ko - iz­ja­vi­la je. Ko­va­či­ček, ko­ja je po­če­la pro­fe­si­onal­no nas­tu­pa­ti sa samo 13 go­di­na, ka­že ka­ko ni­kad ni­je ima­la do­jam da je es­tra­da mu­ški te­ri­to­rij.

- Uvi­jek je to bi­lo ne­ka­ko po­di­je­lje­no. Na­rav­no, sve ovi­si o pu­bli­ci. Ni­kad ni­sam ima­la osje­ćaj da mu­škar­ci prev­la­da­va­ju ili da su bo­lje pla­će­ni - rek­la je glaz­be­na di­va, ko­ja pra­vi pro­blem na es­tra­di vi­di, ka­ko ka­že, u oda­bi­ru glaz­be ko­ja se pro­da­je. No ko­li­ko je da­le­ko do­gu­ra­la po­ka­zu­je i po­da­tak ka­ko se nje­zi­ni naj­ve­ći hi­to­vi po­put pje­sa­ma “Fr­ka”, “Ja ži­vim svoj san” i “Že­na za sva vre­me­na” slu­ša­ju i u di­sko­te­ci u New Yor­ku.

- Velika je to stvar za me­ne i za Hr­vat­sku što su stran­ci za­mi­je­ti­li mo­je pje­sme - rek­la je po­nos­na Ko­va­či­ček. Iako joj je pri­je če­ti­ri go­di­ne poz­li­lo na po­zor­ni­ci te je za­vr­ši­la na hit­noj, ona je ne­umor­na te će pri­pre­mi­ti pra­vu pos­las­ti­cu za obo­ža­va­te­lje u Za­dru u ma­loj dvo­ra­ni HNK pod na­zi­vom “In­ti­mo”, s po­čet­kom u 20 sa­ti. (rš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.