Zom­bi­ji nam ne mo­gu ukras­ti pu­bli­ku

Na pro­lje­će sti­že dje­čji znans­tve­no-fan­tas­tič­ni film o dje­voj­či­ci Uni ko­ja kre­će u po­tra­gu za dje­dom ko­jeg su ote­li iz­van­ze­malj­ci

24sata - Cafe 24 - - NAJAVA -

Ro­bo­ta je osmis­lio Zden­ko

Ba­šić, a kom­plek­s­no je bi­lo na­pra­vi­ti da se kre­će. Nji­me su uprav­lja­la čak

tri ani­ma­to­ra Vi­še od pet go­di­na je tra­jao, a sada je na­po­kon pri kra­ju pro­jekt “Moj di­da je pao s Mar­sa”, znans­tve­no-fan­tas­tič­ni film za dje­cu. Sce­na­rij su na­pi­sa­li Pav­li­ca Baj­sić Bra­zzo­du­ro i Bran­ko Ru­žić pre­ma pri­či Ire­ne Kr­če­lić, a re­ži­ra­li Dra­žen Žar­ko­vić i Ma­ri­na An­dree Škop. - Htje­li smo kre­ira­ti pri­ču ko­ja ni­je samo za­bav­na već i po­uč­na - ka­že Ma­ri­na. Rad­nja fil­ma vr­ti se oko dje­voj­či­ce Une ko­joj se ži­vot u tre­nut­ku pre­okre­ne ka­da nje­zi­na dje­da ot­mu iz­van­ze­malj­ci. U po­dru­mu ku­će slučajno ot­kri­je da je djed i sam iz­van­ze­ma­ljac či­ji se brod odav­no sru­šio. Ipak, iza se­be je ostavio pi­lo­ta, ma­le­nog i mr­zo­volj­nog ro­bo­ta či­je je ime Do­do. Ka­da Una pro­na­đe Do­du, ima­ju ma­nje od dana ka­ko bi pro­naš­li i spa­si­li “di­du”.

- Ti­je­kom dru­že­nja s Unom ro­bo­to­vi al­go­rit­mi pos­ta­ju hu­ma­ni - is­pri­ča­la je Ma­ri­na. U svi­je­tu gdje se sla­vi in­di­vi­du­ali­zam, že­lje­li su upo­zo­ri­ti na to da je bit­no mla­de us­mje­ri­ti na vri­jed­nos­ti ko­je obo­ga­ću­ju ljud­ske ži­vo­te.

U glav­nim ulo­ga­ma je de­bi­tan­ti­ca La­na Hra­njec (12), a gla­som hr­vat­ski glu­mac Oz­ren Gra­ba­rić (38).

- Šest mje­se­ci su tra­ja­le pro­be, a La­ni je po­ma­gao Oz­ren ko­ji je s njom ci­je­lo vri­je­me vjež­bao - rek­la nam je Ma­ri­na Škop. Sni­ma­li su u na­pu­šte­nim rud­ni­ci­ma, bol­ni­ca­ma i pri­vat­nim ku­ća­ma u Za­gre­bu, ali i Slo­ve­ni­ji. Osim u Hr­vat­sku, film će se dis­tri­bu­ira­ti u Luk­sem­burg, Nor­ve­šku, Če­šku, Slo­vač­ku, Slo­ve­ni­ju te Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu. Poz­na­ti nor­ve­ški glu­mac Nils Ole Of­te­bro (74) i slo­vač­ka ko­mi­čar­ka Petra Pol­ni­šo­va (42) po­jav­lju­ju se u fil­mu, a pre­mi­je­ra je 21. trav­nja. (hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.