Part st le

24sata - Cafe 24 - - RED CARPET -

prog­no­ze na­ših naj­poz­na­ti­jih vi­dov­nja­ka za 2019. go­di­nu. uz po­moć as­tro­lu­tri­je saz­naj­te svo­je sret­ne bro­je­ve, da­ne, raz­dob­lja i bo­je ne pro­pus­ti­te pri­če i is­po­vi­jes­ti dje­ce ko­ja vi­de i raz­go­va­ra­ju s mr­tvi­ma pri­rod­ni re­cep­ti i sa­vje­ti za sni­ža­va­nje tem­pe­ra­tu­re

Biv­ša su­pru­ga Joh­n­nyja Dep­pa (55), Am­ber He­ard (32), no­si­la je zgu­žva­nu ha­lji­nu Mo­nique Lhu­il­li­er ko­ja ju je skroz ‘ pro­gu­ta­la’ (li­je­vo); He­idi Klum ha­lji­na s cvjet­nim or­na­men­ti­ma ni­ma­lo ni­je la­ska­la u de­kol­teu

Jan­nel­le Mo­nae u Cha­ne­lo­voj ha­lji­ni

Jo­an­na Newsom u Ro­dar­te­ovoj ha­lji­ni s ve­li­kim sr­cem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.