NO­GO­ME­TAŠ ŠI­ME VRSALJKO I SU­PRU­GA MATEA KR­STI­LI SI­NA

Pje­va­či­ca Se­ve­ri­na Ko­jić (46) do­bi­la je ulo­gu u fil­mu “Po­s­ljed­nji Sr­bin u Hr­vat­skoj”, a u svoj no­vi vi­de­oura­dak “ugu­ra­la” je i su­pru­ga Igo­ra (31). Na audi­ci­ji je, pri­ča­lo se, us­pio do­bi­ti ulo­gu sta­tis­ta - zom­bi­ja. No iz pr­vog služ­be­nog tra­ile­ra vi­di se da

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

No­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Ši­me Vrsaljko (26) i su­pru­ga Matea odve­li su sed­mo­mje­seč­nog si­na Bru­nu da pri­mi sa­kra­ment kr­šte­nja. Za po­seb­nu pri­go­du brač­ni par se i mod­no us­kla­dio. Ši­me je oda­brao cr­no odi­je­lo i kra­va­tu, a nje­go­va su­pru­ga od­lu­či­la se za is­tu ver­zi­ju, samo u bi­je­loj bo­ji, dok su Bru­nu obuk­li u pla­vo odi­je­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.