Zbog se­ri­je se ni­je ba­vi­la tra­če­vi­ma, sad su joj i to uze­li

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Ni­šta joj na­kon na­por­ne noć­ne smje­ne ni­je bi­lo dra­že ne­go “iz­va­li­ti” se na ka­uč i po­gle­da­ti no­vu epi­zo­du ta­li­jan­ske se­ri­je “Don Mat­teo”. Na­ša pro­ta­go­nis­ti­ca to­li­ko se smi­ja­la da bi na­ve­čer je­dva zas­pa­la. Ia­ko se zbog pos­la mo­ra ba­vi­ti tra­če­vi­ma poz­na­tih i slav­nih, uz sve­će­ni­ka Mat­tea rje­ša­va­la je mis­te­ri­je i uboj­stva, di­vi­la se nje­go­voj pa­me­ti, ali i na­uči­la po­ko­ju o do­bro­ljud­skim od­no­si­ma jer je sve­će­nik čes­to re­ci­ti­rao ulom­ke iz Bi­bli­je i pos­la­ni­ca. I on­da, kao iz ve­dra ne­ba, u pe­ri­odu kad je na da­ljin­skom uprav­lja­ču pri­ti­ska­la “on” i pri­pre­ma­la se za no­vu zgo­du, nje­zi­ne se­ri­je ni­je bi­lo na te­le­vi­zi­ji. Ni­je je bi­lo ni na ras­po­re­du tog tjed­na. Iz­vr­tje­la je u gla­vi sto kom­bi­na­ci­ja. - Da ni­je mo­žda za­to što je za­vr­ši­la se­zo­na, a ti si to pre­vi­dje­la? Ma ni­je to, bi­la je tek šes­ta epi­zo­da od 26, ni­su mo­gli sa­mo ta­ko uki­nu­ti - mis­li­la si je. Pos­la­la je do­pis nad­lež­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je bi mo­gle ri­je­ši­ti pro­blem, baš kao što bi to do­bri sve­će­nik Mat­teo na­pra­vio. Ipak tre­ba pus­ti­ti ins­ti­tu­ci­je da ra­de svoj po­sao. Idu­ći je dan po­pi­la tri ka­ve pri­je ne­go što je do­bi­la od­go­vor. Rek­li su joj da su pri­ka­za­li sve se­zo­ne ko­je su ot­ku­pi­li, ali ona se s ti­me ni­je sla­ga­la jer su se­ri­ju pre­ki­nu­li u sred se­zo­ne. Ne­ma joj dru­ge, mo­rat će pi­sa­ti bi­sku­pu da ne­što po­duz­me. Jer sad će opet po­če­ti tra­ča­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.