Je­dan od naj­zgod­ni­jih glu­ma­ca: Pov­la­čim se

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Že­lim se vi­še po­sve­ti­ti obi­te­lji, sad je ona na pr­vo­me mjes­tu, re­kao je Su­pru­ga El­sa (42) iz­van se­be je od sre­će, kao i nje­go­vo tro­je dje­ce - In­dia (7) te bli­zan­ci Sa­sha i Tris­tan (5), no obo­ža­va­te­lji su u ne­vje­ri­ci što je­dan od naj­zgod­ni­jih ho­li­vud­skih glu­ma­ca vi­še ne­će sni­ma­ti fil­mo­ve. Na­ga­đa se go­di­nu da­na. Tko zna, mo­žda mu se svi­di pa ode u pri­je­vre­me­nu mi­ro­vi­nu. Nas­ni­mao se on to­ga u 12 go­di­na. (jb)

GORAN GAVRANOVIĆ, UREDNICA CAFÉ24: JASMINA BAUMAN, ART DI­REK­TOR: KRIS­TI­JAN ZINAJA, GRAFIČKE UREDNICE: DARIJA PINJUH, IVA DVOJKOVIĆ NOVINARI I SURADNICI: DAVOR LUGARIĆ, KARLA RUMORA, LUCIJA PTIČAR, ASTRID ČADA, HELENA IVANKOVIĆ LEKTURA: JASMINA BAUMAN; FOTOGRAFIJ­A NA NASLOVNICI: PETAR GLEBOV/ PIXSELL, FOTOGRAFIJ­E: PIXSELL, www.pixsell.hr, NEWS AGENCIJA: NEWSROOM, www.newsroom.hr, OGLAŠAVANJ­E: MIRJANA GLAVAK (di­rek­to­ri­ca), tel. 01/6069-411, fax. 01/6069600, e-ma­il: ogla­[email protected]­ta.hr, IZDAVAČ: 24sa­ta d.o.o. OREŠKOVIĆE­VA 6H/1, 10 010 ZA­GREB, MB: 3224945, OIB: 7809304765­1, TISKARA: TISKARA ZA­GREB d.o.o.

Pri­je du­gog od­mo­ra Chris je od­lu­čio pro­mo­vi­ra­ti zad­nji film ‘Lju­di u cr­nom’ (is­pod)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.