IZET POKAZAO TORZO, A LEYLU JE ODUŠEVIO LUKSUZ DUBAIJA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Di­na­mo­vac Izet Haj­ro­vić (27) sa su­pru­gom Leylom (29) od­ma­ra se u Du­ba­iju. Na druš­tve­nim mre­ža­ma po­hva­li­li su se fo­to­gra­fi­ja­ma s obliž­nje far­me ko­ju su po­sje­ti­li i iz luk­suz­nog ho­te­la Burj Al Arab gdje su od­sje­li. Ci­je­na no­će­nja iz­no­si oko 10.000 ku­na. Leylu je naj­vi­še oduševio upra­vo luk­su­zan ho­tel, a Izet je, s dru­ge stra­ne, is­ko­ris­tio pri­li­ku za brč­ka­nje u ja­zcu­zzi­ju. žen­sku pu­bli­ku za­di­vio je sli­kom svog tor­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.