‘NI­SAM POVEĆALA USNE, TO JE SA­MO DOBRA ŠMINKA’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Split­ska pje­va­či­ca Antonia Dora Pleško (20) na druš­tve­nim je mre­ža­ma obja­vi­la fotografij­e na ko­ji­ma ima vid­no ve­će usne. Ia­ko fa­no­vi tvr­de da je povećala usne, Antonia to ne­gi­ra.

- To je sa­mo šminka. Dobra šminka či­ni ču­da. Za­do­volj­na sam svo­jim iz­gle­dom, ni­sam raz­miš­lja­la da ih po­ve­ćam - rek­la nam je Antonia Dora.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.