S pje­smom ‘Ja sa­mo za te ži­vin’ nas­tu­pit će na fes­ti­va­lu u Spli­tu Lju­bav, lju­bav i sa­mo lju­bav uvi­jek je mo­to kla­pe Ri­špet

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Na­kon što su u ve­lja­či na­pu­ni­li dvi­je ve­li­ke dvo­ra­ne Va­tros­la­va Li­sin­skog u Za­gre­bu, odu­še­vi­li mno­go­broj­nu pu­bli­ku i ti­me još je­dan­put po­t­vr­di­li svoj glaz­be­ni sta­tus, kla­pa Ri­špet za obo­ža­va­te­lje je po­nov­no pri­pre­mi­la još jed­nu glaz­be­nu pos­las­ti­cu.

Ovaj je put ri­ječ o nji­ho­voj no­voj pje­smi “Ja sa­mo za te ži­vin” s ko­jom će jed­na od na­ših naj­po­pu­lar­ni­jih kla­pa nas­tu­pa­ti ove go­di­ne na Split­skom fes­ti­va­lu po­čet­kom sr­p­nja.

- Pje­sma je to ko­ja pri­ča o lju­ba­vi, ka­ko i sa­mi sti­ho­vi ka­žu: ‘Ja sa­mo za te ži­vin, ja sa­mo za te di­šem, ka­da te­be sret­nu vi­din ne tri­ban ja ni­šta vi­še’... lju­bav, lju­bav i sa­mo lju­bav uvi­jek je mo­to kla­pe Ri­špet - ka­žu nam nje­zi­ni čla­no­vi. Do­da­ju ka­ko im je to “u kr­vi”. Jed­nos­tav­no ne zna­ju i ne mo­gu ni­ka­ko druk­či­je. - Od nas se to i oče­ku­je. Obra­ća­mo se po­nov­no na­šim div­nim že­na­ma ko­je su bi­le na oba ras­pro­da­na Ri­špe­to­va kon­cer­ta u Li­sin­skom. Pro­na­ći će se u ovoj pje­smi, si­gu­ran sam - ka­že Pe­ro Ko­zo­ma­ra, vo­di­telj kla­pe i skla­da­telj nji­ho­ve naj­no­vi­je lju­bav­ne ba­la­de. Kla­pa je si­gur­na ka­ko je naj­no­vi­ji singl za­pra­vo jed­na od onih pje­sa­ma s ko­jom se na odre­đe­ni na­čin svat­ko mo­že po­is­to­vje­ti­ti. Au­tor glaz­be za pje­smu “Ja sa­mo za te ži­vin” je, kao i uvi­jek, upra­vo Ko­zo­ma­ra.

Tekst je pi­sao Ro­bert Pi­le­pić, a aran­žman Leo Ška­ro. Naj­no­vi­ja pje­sma kla­pe Ri­špet za­pra­vo je div­na i la­ga­na ba­la­da nas­lo­nje­na na dal­ma­tin­ske us­pješ­ni­ce Pe­re Ko­zo­ma­re i os­tat­ka ove dal­ma­tin­ske kla­pe.

U pje­smi se kla­pa po­nov­no obra­ća svim že­na­ma za ko­je vje­ru­ju da će se us­pje­ti pro­na­ći u njoj.

Kla­pa Ri­špet, poz­na­ti­ja i kao “Dal­ma­tin­ski sla­vu­ji”, ka­ko ih pu­bli­ka od mi­lja zo­ve, no­vom će pje­smom si­gur­no opet odu­še­vi­ti vjer­nu pu­bli­ku ko­ja je s ve­li­kim nes­trp­lje­njem če­ka­la nji­hov naj­no­vi­ji singl.

- Pre­div­na pje­sma. Me­ni je kla­pa Ri­špet osob­no naj­dra­ža kla­pa. Ne­ma ni­ti pje­sme da mi ‘ni­je sje­la’- na­pi­sa­la je na druš­tve­nim mre­ža­ma obo­ža­va­te­lji­ca. (po)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.