OTKRIO JE LJU­BAV­NE JADE: ŽENI SU SMETALI NASTUPI DO JUTRA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Pje­vač Halid Bešlić (65) pro­go­vo­rio je o pro­ble­mi­ma u bra­ku. Sa su­pru­gom Sej­dom u bra­ku je 42 go­di­ne. Na po­čet­ku su, otkrio je, ima­li pro­ble­ma jer su Sej­di smetali nje­go­vi nastupi do jutra. Pu­ni­ca je, ka­že, spa­si­la stvar i Sej­di rek­la da je zna­la da se uda­je za pje­va­ča. “Da ni­je bi­la na mo­joj stra­ni, tko zna ka­ko bi za­vr­ši­lo”, re­kao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.