‘Ma kak­vi mi­li­ju­ni, pa Ša­ban ni­je imao ni ra­čun’

To su la­ži, ka­že Ša­ba­no­va obi­telj na na­vo­de da je pje­vač imao skri­ve­ne mi­li­ju­ne

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Ša­ban Ša­ulić je sa­krio dva mi­li­ju­na eura na ra­ču­nu u Nje­mač­koj, “vri­šti” s nas­lov­ni­ca sr­p­skih me­di­ja. Obi­telj, još shr­va­na tu­gom, de­man­ti­ra da je pje­vač imao taj­ni ra­čun u Nje­mač­koj.

- Ne­ka pus­te nas i mog oca na mi­ru. Ne­dav­no sam rek­la sve što sam ima­la re­ći - ja­vi­la nam se Ša­ba­no­va kći Il­da. Pje­vač je na­vod­no bo­ga­te na­poj­ni­ce ko­je je do­bi­vao, po­se­bi­ce na rom­skim svad­ba­ma, spre­mao na taj­ni ban­kov­ni ra­čun. Ta­ko si je htio osi­gu­ra­ti la­god­nu sta­rost i obi­te­lji bez­bri­žan ži­vot. Ci­je­la re­gi­ja bru­ji o to­me da je ri­ječ o ra­ču­nu ko­ji će Ša­ba­no­va udo­vi­ca Gor­da­na mo­ći otvo­ri­ti sa­mo uz od­vjet­ni­ka. Pje­va­ču bli­ski lju­di tvr­de da su to iz­miš­ljo­ti­ne. Uvje­re­ni su da ne pos­to­ji ni­ka­kav skri­ve­ni ra­čun, a to je po­t­vr­dio i Goran Jo­va­no­vić, agent ko­ji se bri­nuo o Ša­ba­no­voj ka­ri­je­ri, a sad je svo­je­vr­s­ni “glas­no­go­vor­nik” obi­te­lji.

- Pa Ša­ban ni­je imao ni­ka­kav ra­čun, a ka­mo­li skri­ve­ni. Pla­ća­nja za ga­že i nas­tu­pe iš­li su na ra­čun že­ni­ne tvrt­ke, ona mu je bi­la zas­tup­nik. Pa ko­li­ko bi tre­bao za­ra­di­ti da us­pi­je ‘sa­kri­ti’ dva mi­li­ju­na eura? - ka­že Jo­va­no­vić. Do­da­je da je obi­te­lji i da­lje te­ško, ali da se tru­de ži­vje­ti nor­mal­no. (dl, tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.