PRI­ČA O LJU­BA­VI I ŽELJI ZA BOGATSTVOM

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Nova TV do­no­si no­vu tur­sku se­ri­ju o maj­ci ko­ja sa­mo že­li naj­bo­lje za kće­ri i ne li­bi se ni­če­ga ka­ko bi to pos­ti­gla. Na­zan Ke­sal glu­mi Fa­zi­let, maj­ku ko­ja ci­je­li ži­vot sa­nja o bo­gat­stvu i u svo­jim kće­ri­ma vi­di ključ ko­ji će je do­ves­ti do tog za­klju­ča­nog pu­ta. Nje­zi­ne kće­ri Ha­zan i Edže utje­lov­lju­ju De­niz Baj­sal i Afra Sa­ra­čo­glu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.