Bos­ton 90-ih: Grad ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la

Se­ri­ja ‘Grad na bri­je­gu’ pri­ka­zu­je ame­rič­ki grad 90-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća kad je sto­pa kri­mi­na­la bi­la vi­ša ne­go ikad pri­je, ni u jed­nm tre­nut­ku nit­ko ni­je bio si­gu­ran tko ko­ga is­ko­ri­šta­va

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA - Pi­še: ASTRID ČADA

Ovo je jed­na vr­lo na­sil­na pri­ča ko­ja sa­vr­še­no opi­su­je si­tu­aci­ju u Bos­to­nu 90-ih go­di­na, go­vo­ri Jo­nat­han Tuc­ker (37). Ame­rič­ki glu­mac s Ke­vi­nom Ba­co­nom (60), Al­di­som Hod­ge­om (32) i Mar­kom O’Bri­enom (35) glu­mi u se­ri­ji “Grad na bri­je­gu” ko­ja s emi­ti­ra­njem po­či­nje 16. lip­nja na Showti­meu. Se­ri­ja je smje­šte­na po­čet­kom de­ve­de­se­tih go­di­na kad je Bos­ton bio pre­pun na­sil­nih kri­mi­na­la­ca, a zbog ko­rum­pi­ra­nos­ti i ra­siz­ma lo­kal­nih agencija za pro­ved­bu za­ko­na si­tu­aci­ja se ni­je mi­je­nja­la. Ipak, afro­ame­rič­ki tu­ži­telj De­co­ur­cy Ward za­la­že se za pro­mje­ne te s ve­te­ra­nom FBI-a, Jac­ki­ejem Ro­hrom, skla­pa sa­vez. Ward i Rohr kre­ću na obi­telj pljač­ka­ša ok­lop­nih vo­zi­la u slu­ča­ju ko­ji će to­li­ko na­ras­ti da će u ko­nač­ni­ci pot­ko­pa­ti ci­je­li kaz­ne­no­prav­ni sus­tav Bos­to­na.

- Dra­ma je fik­ti­van pri­kaz ono­ga što se na­zi­va ‘bos­ton­skim ču­dom’. Mis­lim da se pred na­ci­jom du­gi niz go­di­na skri­va­la pra­va is­ti­na, a ova se­ri­ja ot­kri­va sve de­ta­lje - ko­men­ti­rao je Tuc­ker. Glav­nu ulo­gu tu­ži­te­lja War­da ima Al­dis Hod­ge, dok je Ro­hra utje­lo­vio Ke­vin Ba­con. - U se­ri­ji pos­to­je prek­la­pa­nja sa svim vr­sta­ma zlo­či­na. Ples iz­me­đu dva tra­ga tra­je ci­je­lu se­zo­nu. Ni u jed­nom tre­nut­ku nis­te si­gur­ni tko po­bje­đu­je i tko is­ko­ri­šta­va ko­ga iz ko­jih raz­lo­ga - objas­nio je pro­du­cent Tom Fon­ta­na do­da­ju­ći ka­ko je od­nos kri­mi­na­la­ca i po­li­caj­ca u to vri­je­me do­is­ta bio po­se­ban.

- Ni­kad se vi­še u po­vi­jes­ti ne­će ni­šta slič­no po­ja­vi­ti. To je si­gur­no i za­to je bit­no is­pri­ča­ti ovu pri­ču - za­klju­čio je.

Na se­ri­ji je ra­dio i ame­rič­ki glu­mac Ben Af­fleck

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.