Sko­ro sam ‘pu­kao’ dok smo sni­ma­li...

Zac Efron utje­lo­vio je psi­ho­pa­ta ko­ji je ubio 30-ak že­na. Te­ško mu je, ka­že, bi­lo glu­mi­ti Te­da Bun­dyja, ko­ji je bio is­to­dob­no i slat­ko­rje­čiv i hlad­no­krv­ni ubo­ji­ca

24sata - Cafe 24 - - KINO -

Kad smo sni­ma­li pr­vu sce­nu, sko­ro sam do­ži­vio men­tal­ni slom. Po­ku­šao sam se po­ve­za­ti s jed­nim ta­ko bo­les­nim umom ka­kav je bio sam Ted, is­pri­čao je Zac Efron (31). Ame­rič­ko­ga glum­ca u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na mo­že­mo vi­dje­ti u sve vi­še ak­cij­skih tri­le­ra i dra­ma, a jed­na od njih je i pri­ča o zlo­glas­nom ubo­ji­ci Te­du Bun­dyju ko­ji je 70-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća oteo, si­lo­vao i ubio vi­še od 30 že­na. Film je ekra­ni­zi­ran pod na­zi­vom “Kraj­nje iz­o­pa­čen, ne­pojm­lji­vo zao i opak”, što je ujed­no i iz­ja­va su­ca ko­ji je Bun­dyja osu­dio na smrt­nu kaz­nu 1989. go­di­ne. Rad­nja fil­ma po­či­nje 20 go­di­na pri­je, kad sa­mo­hra­na maj­ka Liz Klo­ep­fer (Lily Col­lins) upoz­na­je Bun­dyja u ko­jeg se za­ljub­lju­je. Idi­la sa­vr­šens­tva za­vr­ša­va kad Te­da uhi­te i op­tu­že zbog se­ri­je groz­nih uboj­sta­va, a Liz se su­oča­va s ti­me da je čo­vjek s ko­jim di­je­li ži­vot za­pra­vo psi­ho­pat.

- Su­lu­do je ka­ko je on na­kon sva­kog uboj­stva do­la­zio ku­ći i pre­tva­rao se ka­ko se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Te­ško mi je bi­lo od­glu­mi­ti tak­ve sce­ne. U jed­nu ru­ku bi se smi­jao, a u dru­gu ru­ku sam bio to­tal­no uko­mi­ran - iz­ja­vio je ame­rič­ki glu­mac. Za­nim­lji­vo je ka­ko je film pre­mi­jer­no pri­ka­zan na Sun­dan­ceu u sa­vez­noj dr­ža­vi Utah u ko­joj je Bun­dy po­či­nio naj­vi­še uboj­sta­va, toč­no 30 go­di­na na­kon što su ga smak­nu­li na elek­trič­noj sto­li­ci.

- On je bio is­to­dob­no slat­ko­rje­či­vi šar­mer i hlad­no­krv­ni ubo­ji­ca. Mis­lim da je u fil­mu sa­vr­še­no pri­ka­za­na nje­go­va ma­ni­pu­la­ci­ja dru­gi­ma - ko­men­ti­ra­la je Kat­hy Kle­iner Ru­bin, jed­na od ri­jet­kih žr­ta­va ko­ja je pre­ži­vje­la Bun­dyjev na­pad 1978. go­di­ne. Film u ki­na stiže 13. lip­nja. (ač)

Lju­di ni­su svjes­ni kak­vi uvr­nu­ti umo­vi ho­da­ju ovim svi­je­tom, iz­ja­vio je sam Bun­dy na su­đe­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.