OČI ŠIROM ZATVORENE

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM SUBOTA 8. 6. -

Na bo­žić­nom do­mjen­ku bo­ga­tog i ne­ko­ven­ci­onal­nog Vic­to­ra Zi­egle­ra, pro­vo­ka­tiv­ni i bez­az­le­ni flert pos­ta­je sum­njiv kad se dr. Wil­li­am Har­ford i nje­go­va sek­si su­pru­ga Ali­ce pro­ma­tra­ju s uda­lje­nos­ti. Pos­li­je, ovaj na­iz­gled sa­vr­še­ni brač­ni par, nas­tav­lja sa svo­jim sek­su­al­nim ma­šta­nji­ma, ali s dru­gim oso­ba­ma.

ŽANR: DRA­MA, 1999., VB, SAD REŽIJA: STANLEY KUBRICK ULOGE: TOM CRUISE ★★★★ ★

FILM DO­MA TV 21:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.