RED

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM SUBOTA 8. 6. -

Frank Mo­ses umi­rov­lje­ni je agent CIA-e, ko­ji ži­vi sam u svo­jem obič­nom sta­nu u sa­svim obič­nom pred­gra­đu. Frank se do­sa­đu­je, a je­di­no ve­se­lje pru­ža­ju mu po­zi­vi vla­di­ne za­pos­le­ni­ce Sa­rah, za­du­že­ne za is­pla­tu mi­ro­vi­ne. Po­put Fran­ka, i Sa­rah vo­di usam­lje­ni ži­vot, a je­di­nu za­ba­vu pred­stav­lja­ju joj kri­mi­na­lis­tič­ki ro­ma­ni.

ŽANR: AKC. KOMEDIJA, 2010., SAD REŽIJA: RO­BERT SCHWENTKE ULOGE: BRUCE WILLIS ★★★ ★★

FILM RTL 23:25

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.