FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - SUBOTA, 8. 6. PROGRAM - -

HBO

06:00 Ši­ljin naj­lu­đi dan 07:20 Car­stvo ve­li­kog Oza 09:30 Ve­nom 11:25 Chips 13:05 Char­li­eje­vi an­đe­li: Pu­nom br­zi­nom 14:55 Ma­min po­pis 16:40 Hod po ru­bu 18:55 Med­vje­dić Win­nie 20:00 Christophe­r Ro­bin 21:45 Ve­nom 23:40 Olu­ja ra­ta

HBO 2

06:00 Alexan­der i gro­zan, uža­san, loš, vr­lo loš dan 07:20 Fer­di­nand 09:05 Abu­le­le 10:40 Char­li­eje­vi an­đe­li 12:20 U kra­ljev­s­tvu div­ljih stvo­re­nja 14:00 Pi­ra­ti! Ban­da ne­po­želj­nih 15:30 Storm 17:15 Pljač­ka usred ura­ga­na 19:00 Tro­ja 21:40 Čer­no­bil 22:55 Su­mrak tem­pla­ra II 23:40 Pro­ud Mary

CINEMAX

08:05 Thel­ma 10:00 Pri­li­ka 10:25 Film­ske zvi­jez­de ži­ve vječ­no 12:10 Ofi­cir i džen­tl­men 14:15 Su­pru­ga 15:55 Ko­rak do sla­ve 18:00 Thel­ma 20:00 Rat­nik 20:50 Go­mo­ra IV 21:40 Ge­ne­za 23:40 Po­li­ca­jac 01:30 Di­je­te

FOX LIFE

11:10 Ri­ver­da­le 12:05 Pre­vi­še je slo­že­no 14:20 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 15:15 Mla­đa 16:10 Zgra­da Vil­la­ge 17:05 Ku­ća­ni­ce 20:00 Mi­li­jun ma­lih stva­ri 21:00 New Am­s­ter­dam 22:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku23: 50 Ri­ver­da­le 00:45 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce

PIC­K­BOX TV

13:55 Gra­dić na oba­li mo­ra 16:10 Si­va zo­na 17:40 Tri spa­va­će so­be, je­dan leš: Mis­te­rij Au­ro­re Te­agar­den 19:05 Ri­vi­je­ra 20:00 Mary ubi­ja lju­de 20:45 Na duž­nos­ti 21:45 Bol­ni­čar­ka Bet­ty 23:30 Čaj u Sa­ha­ri

TV 1000

06:20 Go­ri­le u ma­gli 08:25 Ju­ni­or 10:15 Div­lja ri­je­ka 12:05 Os­ta­ni uz me­ne 13:30 Ro­bin Ho­od 15:50 Krup­na ri­ba 17:55 Po­nov­no naj­bo­lji tim 2 19:25 Pe­ri­ke, šljo­ki­ce i pe­rje 21:00 Ne­vje­ro­jat­ni Hulk 22:30 Pri­je­te­će po­na­ša­nje 23:55 Smr­to­nos­na utr­ka 01:40 He­at­he­ri­ce 03:20 Man­do­li­na ka­pe­ta­na Co­rel­li­ja

KINO TV

06:00 Ko­li­ba u šu­mi 08:00 Lo­še druš­tvo 10:00 Prin­ce­za i Pony 12:00 Tru­man 14:00 Mar­jo­rie Pri­me 16:00 Ži­vot i smrt Da­na El­do­na 18:05 Pod pri­ti­skom 20:15 Da­va­telj 22:00 Uboj­stvo sve­tog je­le­na 00:05 Do­bre sta­re or­gi­je 02:00 Pod pri­ti­skom

FILM HBO 2 19:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.