KOLO SMR­TI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM NEDJELJA 9. 6. -

Poz­na­ti filmski re­da­telj Peter Swan sa svo­jom eki­pom igra neo­bič­nu i pri­lič­no mor­bid­nu igru “Kolo smr­ti”, u ko­joj sva­ki su­di­onik bi­ra 10 slav­nih oso­ba za ko­je mis­li da bi mo­gle umri­je­ti pri­je kra­ja igre, a po­bjed­nik je onaj s naj­vi­še mr­tvih na svom po­pi­su. Me­đu­tim, lju­di sa Swa­no­ve lis­te po­či­nju umi­ra­ti u ne­ra­zjaš­nji­vim okol­nos­ti­ma...

ŽANR: KRI­MIĆ, 1988., SAD REŽIJA: BUDDY VAN HORN ULOGE: CLINT EASTWOOD ★★★ ★★

FILM DO­MA TV 22:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.