MAX

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM NEDJELJA 9. 6. -

Dok bel­gij­ski ov­čar Max (Car­los) po­ma­že ame­rič­kim ma­rin­ci­ma u Af­ga­nis­ta­nu, o nje­mu se bri­ne Kyle Win­cott (Rob­bie Amell). Ka­da oruž­je iz Kyle­ovog ti­ma ta­jans­tve­no nes­ta­ne, Kyle se na­đe na is­pi­ti­va­nju. Nje­gov pri­ja­telj Tyler Har­ne je­dan je od onih uklju­če­nih u mu­tan po­sao te mu Kyle da do zna­nja da ga ne­će šti­ti­ti.

ŽANR: OBITELJSKI, 2015., SAD REŽIJA: BOAZ YAKIN ULOGE: ROB­BIE AMELL ★★★ ★★

FILM RTL 22:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.