FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 9. 6. PROGRAM - -

HBO

11:25 Princ Per­zi­je: Pi­je­sak vre­me­na 13:20 Med­vje­dić Win­nie 14:25 Christophe­r Ro­bin 16:10 Ge­os­torm 18:00 Ju­ma­nji: Do­bro­doš­li u džun­glu 20:00 Bo­he­mi­an Rhap­sody 22:15 Osvet­ni­ci: Rat be­sko­nač­nos­ti 00:45 So­lo: Pri­ča iz Ra­to­va zvi­jez­da

HBO 2

07:30 U kra­ljev­s­tvu div­ljih stvo­re­nja 09:10 Storm 10:55 Pljač­ka usred ura­ga­na 12:40 Lju­di u cr­nom 3 14:25 Ho­tel Tran­sil­va­ni­ja 15:55 Al­fa 17:30 Do­bro doš­li u Tro­uil­ly 19:00 Pri­ča 20:55 Lju­di u cr­nom 3 22:40 Maj­ka! 00:40 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom VI

CINEMAX

08:05 Ži­vot pos­li­je ži­vo­ta 10:15 Phi­la­delp­hia 12:20 Ge­ne­za 14:20 Na­poj­ni­ca od dva mi­li­ju­na do­la­ra 16:05 Po­paj 17:50 Ži­vot pos­li­je ži­vo­ta 20:00 Dun­kirk 21:45 300: Us­pon car­stva 23:25 Za­vod­nik 01:05 Noć­ni ču­var

FOX LIFE

11:10 Ri­ver­da­le 12:00 Sje­ća­nja jed­ne gej­še 14:50 Ame­rič­ka ku­ća­ni­ca 15:15 Mla­đa 16:10 Za na­rod 17:05 Ku­ća­ni­ce 19:00 Mla­đa 20:00 Spe­ci­ja­li­zant 21:00 Lju­bav­ni­ce 22:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 23:50 Ri­ver­da­le 00:45 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce

PIC­K­BOX TV

11:15 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 12:45 Gra­dić na oba­li mo­ra 15:05 Si­va zo­na 16:35 Ku­ća Ju­li­use­vih: Mis­te­rij Au­ro­re Te­agar­den 18:00 Na duž­nos­ti 20:00 Agat­ha Chris­tie: Ne­sre­ća ne­vi­nih 21:35 So­ba s po­gle­dom 23:25 Žr­tva

TV 1000

07:20 Bowfin­ger - Kralj Hol­lywo­oda 08:55 La­ž­lji­vac 10:20 Dan­te­ov vrh 12:05 U vr­tlo­gu igre 14:10 Kralj škor­pi­ona 4: Iz­gub­lje­no pri­jes­to­lje 15:55 Po­nov­no naj­bo­lji tim 2 17:25 Rent-a-ma­ma 19:00 Ti mi la­žeš naj­bo­lje 21:00 Ro­bin Ho­od 23:20 Ša­kal 01:20 Vu­kod­lak 03:20 Ne­vid­lji­vi ži­vot ses­ta­ra Bron­të

KINO TV

08:05 Do­bre sta­re or­gi­je 10:00 Cr­ve­ni pas 12:00 Mar­gu­eri­te 14:10 Ba­ka na le­du 16:00 Taj­no pi­smo 18:00 Ču­va­ri­ca 20:15 Nes­ta­nak Ele­anor Rig­by 22:05 Sre­tan kraj 00:00 Mu­čen 02:00 Ču­va­ri­ca 04:00 Nes­ta­nak Ele­anor Rig­by

FILM HBO 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.