DOKUMENTAR­NI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 9. 6. PROGRAM - -

NATIONAL GEOGRAPHIC

12:00 Ju­na­ci Me­di­te­ra­na 13:00 Ne­vje­ro­jat­ni stro­je­vi iz­nu­tra 14:00 Opa­ka tu­na 15:00 Iz­gub­lje­no bla­go Ma­ja 16:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 18:00 Ge­nij pre­ma Step­he­nu Hawkin­gu 19:00 Eva­ku­iraj­te Zem­lju 20:00 Ne­gos­to­lju­bi­vi pla­net 21:00 Za­go­net­ka di­vo­va iz ka­me­nog do­ba 22:00 Iz­gub­lje­no bla­go Ma­ja 23:00 Egip­t­ski kralj sun­ca: Taj­ne i bla­ga

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

06:45 Što je moj pas po­jeo? 08:15 Div­lje kra­ljev­s­tvo

09:05 Što je moj pas po­jeo? 11:30 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 18:00 Div­lje kra­ljev­s­tvo 18:55 Lav­lje kra­ljev­s­tvo 19:45 Div­lja stra­na Ira­na 20:40 Div­lje kra­ljev­s­tvo 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol

DOKU TV

10:00 Lju­bav je u div­lji­ni 11:00 Ja­ha­či ki­to­va 12:00 Ve­li­ka pu­to­va­nja že­ljez­ni­com kroz Ame­ri­ku 13:00 Ve­li­ka pu­to­va­nja že­ljez­ni­com kroz Ame­ri­ku 15:00 Gan­g­s­te­ri u odi­je­li­ma 16:00 Gan­g­s­te­ri u odi­je­li­ma 17:00 Gan­g­s­te­ri u odi­je­li­ma 18:00 Po­gled ti­ši­ne 20:00 Tr­ča­ti slo­bod­no 21:40 Mu­zej sje­ća­nja

SE­RI­JA HTV 1 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.