ĆUFTE ILI DVAPUT SE ŽI­VI

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 10. 6. -

Komedija o osam­de­se­to­go­diš­nja­ku ko­ji, umjes­to da se pre­pus­ti sta­re­nju, po­či­nje no­vi ži­vot, uz že­nu ko­ja mu se svi­đa i iz­vr­s­no pri­pre­ma slav­ne polj­ske okru­gli­ce. Edek je iz Nje­mač­ke oti­šao kad je za­vr­šio rat, a pre­ži­vio je Aus­c­hwitz. Ži­vio je u Aus­tra­li­ji sve do smr­ti svo­je su­pru­ge. Re­do­vi­to po­sje­ću­je svo­ju kćer Ruth, ko­ja ži­vi u Ber­li­nu...

ŽANR: KOM., 2015., NJEM. REŽIJA: ISABEL KLEEFELD ULOGE: DIETER HALLERVORD­EN ★★★ ★★

FILM HTV 2 13:30, 00:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.