DOMOVINA

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 10. 6. -

Car­rie i Sa­ul mo­ra­ju odvag­nu­ti ko­ris­ti i šte­tu od bu­đe­nja Qu­in­na iz in­du­ci­ra­ne ko­me ka­ko bi doz­na­li što zna o sko­rom te­ro­ris­tič­kom na­pa­du. Car­rie saz­na­je da je Qu­in­no­va ra­na struč­no obra­đe­na i po­či­nje se ras­pi­ti­va­ti kod svo­jih ve­za o ile­gal­nom dok­to­ru na po­dru­čju gdje je Qu­inn nes­tao. Us­pi­je pro­na­ći dr. Hu­sse­ina ko­ji odve­de Car­rie u Ka­si­mov stan ko­ji je sje­di­šte te­ro­ris­tič­ke će­li­je gdje pro­na­la­ze de­ta­lje o me­ti ko­je su pro­uči­li.

SE­RI­JA HTV 2 22:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.