FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K, 10. 6. PROGRAM - -

HBO

10:45 Gos­po­da­ri­ca zla 12:25 Osvet­ni­ci: Rat be­sko­nač­nos­ti 14:55 Bo­he­mi­an Rhap­sody 17:10 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XVI 17:40 So­lo: Pri­ča iz Ra­to­va zvi­jez­da 20:00 Ma­le la­ži II 21:00 Te­ška vre­me­na u mo­te­lu El Roya­le 23:20 Tra­ga­nje 01:00 Na­pu­šta­ju­ći Ne­ver­land

HBO 2

07:30 Al­fa 09:05 Pri­ča 10:55 Ka­ko us­pje­ti u Ame­ri­ci 11:25 CIA u Ber­li­nu III 12:15 Do­bro doš­li u Tro­uil­ly 13:45 Obi­telj ču­da­ka 15:35 Knji­ga ži­vo­ta 17:10 Pat­ti Ca­ke$ 19:00 S lju­bav­lju, Si­mon 20:50 Bra­dov sta­tus 22:30 Po­či­njem po­no­vo 00:05 Od su­mra­ka do zo­re 01:50 Pat­ti Ca­ke$

CINEMAX

07:40 1985. 09:05 Mi svi 09:30 Dun­kirk 11:20 Za­vod­nik 13:05 Pljač­ka 15:10 Kor­po­ra­ci­ja 16:50 1985. 18:20 Sr­ca ku­ca­ju glas­no 20:00 Sta­ri mom­ci 21:35 Rat svje­to­va 23:30 Noć igre 01:10 Rat­nik 02:00 Go­mo­ra IV

FOX LIFE

11:55 Sje­ća­nja jed­ne gej­še 14:45 Ma­me iz vi­so­kog druš­tva 15:15 Odras­ta­ti u su­per­mo­de­la 16:10 Ku­ća­ni­ce 17:05 Pre­su­da 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Mi­ke i Mol­ly 20:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 21:00 Za­lo­mi­lo se 23:50 Juž­njač­ko sr­ce

PIC­K­BOX TV

14:35 Znam tko si 15:55 Na pra­gu sla­ve 16:40 Skan­dal 17:25 Cr­ne udo­vi­ce 18:10 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 18:55 Znam tko si 20:15 Cr­ne udo­vi­ce 21:00 Di­ja­man­ti 21:55 Me­ci 22:40 Skan­dal 23:25 Na pra­gu sla­ve

TV 1000

07:15 Os­ta­ni uz me­ne 08:40 Pre­kid 10:25 Do­go­vor 11:55 Tko je ov­dje lud? 13:40 Bi­jes pod kon­tro­lom 15:25 Klub Ja­ne Aus­ten 17:10 Na kra­ju da­na 19:20 Tur­ks i Ca­icos 21:00 Uboj­stvo u re­zer­va­tu 23:00 Po­vra­tak mu­mi­je 01:05 Smr­to­nos­na utr­ka 02:50 Pri­je­te­će po­na­ša­nje 04:15 Div­lja ri­je­ka

KINO TV

06:00 Mu­čen 08:00 Sre­tan kraj 10:00 Spa­si­ti du­ha 12:00 Moj zlo­čes­ti sin 14:00 Ško­la ple­sa i lju­ba­vi 16:00 Odjed­nom 18:00 Ne­bo 20:15 Po sva­ku ci­je­nu 22:00 Zem­lja ta­me 00:05 La­nac osve­te 02:00 Ne­bo 04:00 Po sva­ku ci­je­nu

FILM FOX LIFE 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.