NO­GO­MET: HRVATSKA - TUNIS

PREPORUKA DA­NA NOVA TV 20:15

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM UTORAK 11. 6. -

Na­kon kva­li­fi­ka­cij­ske utak­mi­ce pro­tiv Wa­le­sa, pred hr­vat­skom no­go­met­nom re­pre­zen­ta­ci­jom uoči ljet­ne stan­ke još je pri­ja­telj­ska utak­mi­ca pro­tiv Tu­ni­sa. I to, za­nim­lji­vo, pr­va u po­vi­jes­ti. Bit će to pr­va utak­mi­ca “va­tre­nih” u Va­ra­ždi­nu, gra­du ko­ji ima no­vog pr­vo­li­ga­ša, na­kon tri go­di­ne. Tad smo svla­da­li Gi­bral­tar 4-0. Iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić re­kao je ka­ko su u sa­ve­zu tu utak­mi­cu že­lje­li iz­bje­ći, ali su ju mo­ra­li pri­hva­ti­ti zbog Ue­fe. Sto­ga će da­ti pri­li­ku no­vim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma i oni­ma ko­ji su svje­ži­ji na­kon na­por­ne se­zo­ne. Tunis je 28. se­lek­ci­ja na Fi­fi­noj ljes­tvi­ci, a naj­v­rjed­ni­ji joj je igrač Wah­bi Khaz­ri iz Sa­int-Éti­en­na (16 mi­li­ju­na eura). Afri­kan­ci­ma je to ge­ne­ral­na pro­ba za Kup na­ci­ja u Egip­tu, ko­je­ga su iz­bo­ri­li osvo­jiv­ši svo­ju kva­li­fi­ka­cij­sku sku­pi­nu upra­vo is­pred do­ma­ći­na pr­vens­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.