PRODAVAČIC­A

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM UTORAK 11. 6. -

Mla­da Mi­ra­bel­le But­ter­sfi­eld (C. Da­nes) ni po če­mu ni­je ti­pič­na dje­voj­ka kak­va je ve­ći­na os­ta­lih prodavačic­a u Sak­su Fif­th Ave­nue, sku­pom du­ća­nu na Be­ver­ly Hil­l­su. Mi­ra­bel­le je umjet­ni­ca, sli­ka­ri­ca, a kao prodavačic­a za­ra­đu­je za ži­vot. Sk­lo­na je sa­nja­re­nju i po pri­ro­di je po­vu­če­na i ti­ha. U Sak­su ra­di na odje­lu ru­ka­vi­ca.

ŽANR: LJUB. DRA­MA, 2005., SAD REŽIJA: ANAND TUC­KER ULOGE: STEVE MAR­TIN ★★★ ★★

FILM HTV 2 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.