UKRADENO ČU­DO

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM UTORAK 11. 6. -

Po­ruč­ni­ca Ja­ne McKi­nley (L. Ho­pe) to­li­ko je oku­pi­ra­na svo­jim po­li­cij­skim pos­lom da joj nje­zi­na obi­telj, muž i dvo­je dje­ce, sva­kod­nev­no pri­go­va­ra što ih za­ne­ma­ru­je. I upra­vo na Bad­njak, kad je ima­la slo­bo­dan dan, do­go­di se slu­čaj zbog ko­je­ga mo­ra na­trag na po­sao: iz ro­di­li­šta je ote­to tek ro­đe­no dje­teš­ce Ka­ren Lewis.

ŽANR: KRIM. DRA­MA, 2001., SAD REŽIJA: NORMA BAILEY ULOGE: LESLIE HO­PE ★★★ ★★

FILM HTV 2 13:25, 00:20

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.