FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - UTORAK, 11. 6. PROGRAM - -

HBO

16:20 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom VI 16:55 Alexan­der i gro­zan, uža­san, loš, vr­lo loš dan 18:15 Pred­sta­va 19:15 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce: Per­fek­ci­onis­ti, 20:00 Džen­tl­men Jack 21:00 Ubi­ja­nje Eve II 21:45 Do­mo­ro­dac 23:30 Mo­ja ve­če­ra s Her­véom

HBO 2

07:40 John McCa­in: Ko­me zvo­no zvo­ni 09:25 Po­či­njem po­nov­no 11:00 Ka­ko us­pje­ti u Ame­ri­ci 11:25 CIA u Ber­li­nu III 12:20 Skr­ši sve 13:55 U šu­mi 16:00 Kralj Ar­t­hur: Legenda o ma­ču 18:05 Dur­rel­lo­vi IV 19:00 Ni­či­ja bu­da­la 20:50 Skr­ši sve 22:30 Ono 00:45 Slat­ke pr­lja­ve stva­ri

CINESTAR TV

stro­fe

CINEMAX

10:35 Spy Kids-3D 12:00 Sta­ri mom­ci 13:35 Rat svje­to­va 15:30 Mo­ja čis­ta zem­lja 17:05 Pus­to­lo­vi­ne u dr­žav­noj ško­li 18:30 Taj­na sre­će 20:00 Dun­kirk 21:50 Rat­nik, 22:35 Go­mo­ra IV 23:25 Kra­lji­ca straha 01:10 Za­gros

FOX LIFE

14:45 Ma­me iz vi­so­kog druš­tva 15:15 Stva­ra­nje mo­de­la s Yo­lan­dom Ha­did 16:10 Ku­ća­ni­ce 17:05 Pre­su­da 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Mi­ke i Mol­ly 20:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 21:00 New Am­s­ter­dam 22:00 Spe­ci­ja­li­zant 23:50 Juž­njač­ko sr­ce

PIC­K­BOX TV

14:35 Znam tko si 15:55 Na pra­gu sla­ve 16:40 Skan­dal 17:25 Cr­ne udo­vi­ce 18:10 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 18:55 Znam tko si 20:15 Cr­ne udo­vi­ce 21:00 Di­ja­man­ti 21:50 Me­ci 22:35 Skan­dal 23:20 Na pra­gu sla­ve

TV 1000

06:05 Ne­vje­ro­jat­ni Hulk 07:55 Ro­bot i Frank 09:25 Čo­vjek sa zvi­jez­da 11:20 Bowfin­ger - Kralj Hol­lywo­oda 12:55 Rent-a-ma­ma 14:30 La­ž­lji­vac 15:55 Avan­tu­re Tin­ti­na: Taj­na jed­no­ro­ga 17:40 Char­lie St. Clo­ud 19:20 Peg­gy Sue se uda­la 21:00 Mu­že­vi i že­ne 22:45 Vječ­ni sjaj ne­po­bje­di­vog uma

KINO TV

06:00 La­nac osve­te 08:00 Zem­lja ta­me 10:00 U car­stvu vu­ko­va 12:00 Pra­vi­la obi­te­lji 13:45 Lady Grey 15:45 Ne­poz­na­ta dje­voj­ka 17:35 Wel­lin­g­to­nov rat 20:15 Na uda­ru 22:00 Ma­saryk 00:00 Mo­ra­mo raz­go­va­ra­ti o Ke­vi­nu 01:50 Wel­lin­g­to­nov rat

FILM CINEMAX 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.