NJE­MU BAŠ I NI­JE STALO

PREPORUKA DA­NA NOVA TV 23:50

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 12. 6. -

U ovoj ro­man­tič­noj ko­me­di­ji upoz­naj­te Gi­gi, Con­no­ra, Alexa, Be­na, Ja­ni­ne i Ne­ila – kom­pli­ci­ra­ne lju­de sa kom­pli­ci­ra­nim emo­ci­ja­ma ko­ji mo­ra­ju na­uči­ti ka­ko uprav­lja­ti ve­za­ma, sta­rim i no­vim. Ne­ki bra­ko­vi će se ras­pas­ti, ne­ki će tek nas­ta­ti, sta­re na­vi­ke će nes­ta­ti, a no­ve će se po­ja­vi­ti. Sa­mo je jed­no si­gur­no u sve­mu: ako te ni­je na­zvao, ako ne spa­va s to­bom, ako je ože­njen dru­gom, vr­lo vje­ro­jat­no je da mu baš i ni­je stalo...

ŽANR: ROM. KOMEDIJA, 2009., SAD REŽIJA: KEN KWAPIS ULOGE: JENNIFER ANISTON, JENNIFER CONNELLY, MORGAN LILY, TRENTON ROGERS

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.