PRIRUČNI ZARUČNIK

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 12. 6. -

Ro­man­tič­na komedija u ko­joj dje­voj­ka do­vo­di ku­ći na blag­da­ne laž­nog za­ruč­ni­ka, bo­je­ći se priz­na­ti da ju je pra­vi zaručnik na­pus­tio. Hil­lary je no­vi­nar­ka u no­vi­na­ma i os­ta­la je bez pos­la jer no­vi­ne pro­pa­da­ju, či­ta ih pre­ma­lo lju­di. No, u lju­bav­nom je ži­vo­tu sret­na, ili bar u to vje­ru­je: za­ru­če­na je za zgod­nog i us­pješ­nog Ja­so­na.

ŽANR: ROM. KOM., 2011., SAD REŽIJA: JIM FALL ULOGE:

BONNIE SOMERVILLE ★★★ ★★

FILM HTV 2 13:25, 00:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.