FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 13. 6. PROGRAM - -

HBO

11:20 Bo­he­mi­an Rhap­sody 13:35 Igra po­bjed­ni­ka 15:45 Chips 17:30 Mo­der­na obi­telj X 17:55 Mla­di Shel­don II 18:15 Su­mrak tem­pla­ra II 19:00 Nox 20:00 Dap­h­ne i Vel­ma 21:15 Dru­ga stra­na me­da­lje: Skan­dal u ame­rič­koj gim­nas­ti­ci 22:45 Na tur­ne­ji s as­per­ge­rov­ci­ma

HBO 2

10:10 Ka­ko us­pje­ti u Ame­ri­ci 10:40 CIA u Ber­li­nu III 11:35 Iz­vr­nu­to obr­nu­to 13:10 Skri­ve­na lju­bav 15:20 Kro­ni­ke iz Nar­ni­je: Plo­vid­ba bro­da Zo­ro­ga­za 17:15 Roswell: No­vi Mek­si­ko 18:00 Džen­tl­men Jack 19:00 Osmi­je­si tuž­nih mu­ška­ra­ca 20:35 Div­lji­na 22:30 Na­pa­daj pa­ni­ke 00:10 Od su­mra­ka do zo­re

CINEMAX

07:25 Arit­mi­ja 09:20 Kva­ka 22 11:20 Udar­ne vi­jes­ti 12:40 Bri­ljan­tin 14:30 Lje­po­ti­ca i psi 16:10 Arit­mi­ja 18:05 Han­na 20:00 Ne­pos­luš­nost 21:55 Sve što nas raz­dva­ja 23:35 Le­de­ni čo­vjek 01:15 Ro­man J. Isra­el, Esq.

FOX LIFE

13:50 Ku­ća­ni­ce 14:45 Ma­me iz vi­so­kog druš­tva 15:15 Stva­ra­nje mo­de­la s Yo­lan­dom Ha­did 16:10 Do­go­vor 17:05 Pre­su­da 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Mi­ke i Mol­ly 20:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 21:00 Mick 22:00 Za na­rod 22:55 Do­go­vor

PIC­K­BOX TV

14:30 Znam tko si 15:55

Na pra­gu sla­ve 16:40 Skan­dal 17:25 Cr­ne udo­vi­ce 18:10 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 18:55 Znam tko si 20:15 Cr­ne udo­vi­ce 21:00 Di­ja­man­ti 21:50 Me­ci 22:35 Skan­dal 23:20 Na pra­gu sla­ve

TV 1000

06:15 Div­lja ri­je­ka 08:05 Mla­di Win­s­low 09:50 Ra­zve­di me, zavedi me 11:25 Čo­vjek sa zvi­jez­da 13:20 Gi­gli 15:20 Svje­tlo da­na 17:10 Ro­bin Ho­od 19:30 Bra­ven 21:00 Pre­vo­di­te­lji­ca 23:05 Gi­gli 01:05 Chuc­kyje­vo prok­let­stvo 02:45 Na­jam­ni­na 05:10 Avan­tu­re Tin­ti­na: Taj­na jed­no­ro­ga

KINO TV

06:00 Ces­ta 08:00 Tijelo i du­ša 10:00 Te­ori­ja ka­osa 12:00 Ras­pje­va­na uli­ca 14:00 Mis­te­rij iz­gub­lje­ne ri­je­ke 16:00 Sje­ća­nja jed­ne bu­da­le 18:05 Da­ma s pu­škom i na­oča­la­ma 20:15 Lan­ce Ar­m­s­trong: Us­pon i pad 22:00 Špi­jun­ske igre

FILM HBO 2 19:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.