RO­BIN HO­OD

PREPORUKA DA­NA RTL 21:00

24sata - Cafe 24 - - PETAK 14. 6. -

Go­di­na je 1199. Ro­bin Lon­g­s­tri­de (Russell Crowe) je stri­je­lac i ve­te­ran u voj­ci kra­lja Ric­har­da Lav­ljeg Sr­ca (Dan­ny Hus­ton). Na­kon op­sa­de dvor­ca Cha­lu­sa u Fran­cu­skoj, na po­ziv kra­lja, umo­ran do ra­ta, Ro­bin od­la­zi do Ric­har­da uvje­ren da ga je ovaj po­zvao da mu pru­ži is­kre­ni po­gled i prog­no­zu do­sa­daš­njih rat­nih kre­ta­nja. Ka­da Ro­bin da svoj po­šte­ni os­vrt, za­jed­no sa svo­jim ko­le­ga­ma stri­jel­ci­ma Al­la­nom A’Dayle­om (Alan Doyle), Wil­lom Scar­let­tom (Scott Gri­mes) te voj­ni­kom Ma­lim Joh­nom (Ke­vin Du­rand) na­đe se u za­tvo­ru, no ipak ne za­du­go. Na­pad na dvo­rac se nas­tav­lja, kralj u na­pa­du po­gi­ne te se Ro­bi­nu i pri­ja­te­lji­ma uka­že pri­li­ka za bi­jeg. Neg­dje na po­la pu­ta iz­me­đu le­gen­de i is­ti­ni­tih do­ga­đa­ja, da­le­ko od utje­ca­ja ro­man­ti­ke, ve­lik fil­maš Rid­ley Scott (“Bla­de Run­ner”, “Ali­en”, “Pro­met­he­us”, “Gla­di­ator”) sni­mio je “Ro­bi­na Ho­oda”

ŽANR: AKCIJA, AVANTURA, 2010., SAD, VB REŽIJA: RID­LEY SCOTT ULOGE: RUSSELL CROWE, CATE BLANCHETT, MAX VON SYDOW

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.