DE­SET DA­NA

24sata - Cafe 24 - - PETAK 14. 6. -

Prem­da je is­crp­lje­na od ra­da na svo­joj kri­mi­na­lis­tič­koj dra­mi, Ja­ne Sad­ler mo­ra os­ta­vi­ti us­nu­lu kći La­ke ka­ko bi raz­miš­lja­la o iz­mje­na­ma sce­na­ri­ja u pre­ure­đe­nom ure­du iza ku­će. Šest sa­ti pos­li­je vra­ća se i ot­kri­va da je ku­ća za­klju­ča­na i da La­ke ne­ma. I Ja­ne i nje­zi­na ses­tra Ali sum­nja­ju da je La­ke odveo Ja­ne­in biv­ši muž Pe­te. Ja­ne se za­okup­lja svo­jom se­ri­jom i oče­ku­je da će La­ne usko­ro na­ći. No Pe­te ima ali­bi...

SE­RI­JA HTV 2 21:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.