AMERIKANAC

24sata - Cafe 24 - - PETAK 14. 6. -

Amerikanac Jack od­ma­ra se u Šved­skoj, u druš­tvu pre­div­ne že­ne. Pri­li­kom šet­nje, u Jac­ka poč­ne pu­ca­ti ne­poz­na­ti mu­ška­rac. Jack ga od­mah us­tri­je­li a za­tim lik­vi­di­ra i svo­ju dje­voj­ku. Na­kon to­ga, u Ita­li­ji, Jack se sas­ta­ne s pos­lo­dav­cem Pa­ve­lom, ko­ji mu da­je klju­če­ve auto­mo­bi­la i ša­lje ga da se sa­kri­je u ma­le­ni i pre­div­ni grad Cas­tel­vec­c­hio...

ŽANR: TRI­LER, 2010., SAD

REŽIJA: ANTON CORBIJN ULOGE: GEORGE CLOONEY ★★★ ★★

FILM HTV 1 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.