FILMSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - PETAK, 14. 6. PROGRAM - -

HBO

09:20 Ho­tel Tran­sil­va­ni­ja 3: Praz­ni­ci po­či­nju! 11:00 Dap­h­ne i Vel­ma 12:20 Pra­va lju­bav 14:00 Tan­ka linija smr­ti 15:50 Dvoj­nik 17:40 Fil­mo­vi i zvi­jez­de XI, 18:05 Pri­ča 20:00 Mi­li­jar­de IV 21:00 Su­mrak tem­pla­ra II 21:50 Ca­sa­no­va 23:40 Borg/McEn­roe

HBO 2

10:05 Ka­ko us­pje­ti u Ame­ri­ci 10:30 CIA u Ber­li­nu III 11:25 Prin­ce­za i ža­bac 13:05 Petar Ze­ci­mir 14:40 Tra­ga­nje 16:20 Mla­di Shel­don II 16:40 Mo­der­na obi­telj X 17:05 Tra­ži se sta­ri 19:00 Legenda o ču­va­ri­ma 20:35 Zbo­gom, Christophe­r Ro­bin 22:20 Slen­der Man 23:55 Vri­sak

CINEMAX

06:00 Lje­po­ti­ca i psi 07:40 Li­mu­na­da 09:10 Han­na 11:00 Ne­pos­luš­nost 12:55 Bra­vo za vir­tu­oza 14:35 Sa­ti 16:30 Li­mu­na­da 18:00 Dje­voj­ka ko­ju sam vo­lio 20:00 Me­tal­ci na pu­to­va­nju 21:30 Dun­kirk 23:15 Des­pe­ra­do

FOX LIFE

12:55 Mick 13:50 Ku­ća­ni­ce 14:45 Ma­me iz vi­so­kog druš­tva 15:15 Stva­ra­nje mo­de­la s Yo­lan­dom Ha­did 16:10 Do­go­vor 17:05 Pre­su­da 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Mi­ke i Mol­ly 20:00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti 21:00 Ljup­ke kos­ti 23:50 Juž­njač­ko sr­ce

PIC­K­BOX TV

14:30 Znam tko si 15:55

Na pra­gu sla­ve 16:40 Skan­dal 17:25 Cr­ne udo­vi­ce 18:10 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 18:55 Znam tko si 20:15 Cr­ne udo­vi­ce 21:00 Di­ja­man­ti 21:50 Me­ci 22:35 Skan­dal 23:20 Na pra­gu sla­ve

TV 1000

06:55 Pe­ri­ke, šljo­ki­ce i pe­rje 08:30 Ne­vje­ro­jat­ni Hulk 10:20 Krup­na ri­ba 12:20 Kralj škor­pi­ona 4: Iz­gub­lje­no pri­jes­to­lje 14:05 Ro­bot i Frank 15:35 Cu­re bi­ra­ju 17:10 Vječ­ni sjaj ne­po­bje­di­vog uma 18:55 Go­ri­le u ma­gli 21:00 Vu­kod­lak 23:00 Gos­po­da­ri Dog­towna 00:45 Uboj­stvo u re­zer­va­tu

KINO TV

06:00 Oki­dač smr­ti 07:45 Špi­jun­ske igre 9:35 Pri­ča o prin­ce­zi Ka­guya (ani­mi­ra­ni) 12:00 Bob­by 14:00 Je­dan pro­tiv svih 16:10 Za­ljev lu­đa­ka 18:15 Min­sko po­lje 20:15 Fa­tal­ni gost 22:00 Pri­je sve­ga Mi­les 00:00 Stvar 02:00 Min­sko po­lje

FILM HBO 21:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.